Lomhört nr 19

februari 2004, årg. 11

Red: Mats Eriksson m fl.

hemsida: http://hem.passagen.se/projekt.lom.

 

 


Ordföranden har ordet.....

 


 


Jag vill börja med önskar Er Alla En God Fortsättning på det nya året, och TACKA för årets inventeringar - det 10:e året i följd. Jag vill också hälsa nytillkomna medlemmar och inventerare under 2003 VÄLKOMNA.

 

Utöver de ungefär 120 personer som kvalificerat för medlemskap genom att medverka i inventeringarna och/eller inbetald årsavgift, går det här utskicket av LOM-Hört också ut till ett 30-tal antal andra personer som visat intresse för vår verksamhet.

 

En kort sammanfattning av vad som utfördes förra året:

 

Det blev aldrig någon större åtgång på värvningspostern. I stället tänker vi att använda materialet i ett utskick till kommunbiologer i Västra Götalands län. Utskicket kommer också att följas upp av ett telefonsamtal till alla (ett 50-tal), genom Jennys försorg. Förhoppningsvis kan vi på det här sättet förmå kommunerna att engagera sig mer för sina sjöar.

 

Från april fram till mitten av augusti 2003 fanns vår uppstoppade storlom utställd på Naturrummet vid Ottenby, tillsammans med informationsmaterial om LOM-föreningen. Naturrummet besöks årligen av mer än 100 000 personer.

 

Sista helgen i augusti deltog vi traditionsenligt i "Bivråkens Dag", vid Falsterbo.

 

Informationsutskick till ett 100-tal kanotuthyrare sändes ut i första dagarna av maj - med sponsring från Västbo Fågelklubb.

 

Den 10 maj deltog Mats på Småkraftverkens Riksförenings årsmöte i Trollhättan; med information om storlom och vattenstånds-variationer i reglerade sjöar.

 

Under sommaren blev vi uppmärksammade på ett synnerligen allvarligt problem. EU-kommissionen gav Sverige bakläxa på det generella vattenskoterförbudet, som enligt kommissionens syn utgör ett s.k. handelshinder. LOM-föreningen har tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening yttrat sig till Miljödepartementet i ärendet.

 

Just nu är de flesta LOM-sjöar islagda, med temperaturer under -20-strecket även i södra Sverige vid några tillfällen i januari. Men om 2-3 månader är lommarna åter på plats i sina häckningsmiljöer, och det är dags att börja årets inventeringsarbete. Till dess skall vi också ha hunnit skicka ut en sammanställning av inventeringsresultatet för 2003.

 

Owe Arnoldsson


TACK…….

….. till Västbo Fågelklubb

 

…….. för sponsring av utskicket till kanotuthyrarna under 2003.

 

Owe Arnoldsson

 

Årets LOM-inventeringar - tack och påminnelse

 

Så är det dags för den årligen återkommande PÅMINNELSEN om att sända in inventerings-resultaten från 2003. I början av februari hade vi fått in närmare 100 rapporter, svarande mot en arbetsinsats som totalt för 2002. MÅNGA TACK till alla ni som sänt in rapporterna, samtidigt som vi påminner ni andra om att sända in rapporterna så snart som möjligt (vi vet att det fortfarande finns några eftersläntrare).

 

Inventeringarna av häckande smålommar och storlommar är ju en av hörnstenarna i LOM-föreningens verksamhet. Under de senaste åren har vi täckt upp ungefär 15 % av landets smålomspar och 5 % storlomsparen. Det finns indikationer på att smålommens ungproduktion i landets södra och mellersta delar ligger under miniminivån för att täcka upp dödligheten bland gamla fåglar. Och det finns en tendens till försämrad häckningsframgång bland storlommarna i Götaland och Svealand. Men lommarna är långlivade fåglar, så trots 10 års arbete är det ännu för tidigt för att säkert bedöma om variationerna ligger inom ramen för vad som kan förväntas även under ostörda förhållandena.

 

Rapporterna skickas till Mats Eriksson (Tommered 6493, 437 92 Lindome; mke.eriksson@swipnet.se). - Peter Lindberg är tyvärr långtidssjukskriven, så det är enklast om alla rapporter skickas till Mats. Om du skickat in rapporter utan att ha fått någon bekräftelse (via e-post eller "postverkspost") under hösten eller vintern, hör av dig till Mats.

 

Och om du har rapporter liggande från tidigare år - det är inte för sent att skicka in dem tillsammans med årets rapportering! Vi lägger in dom i dataregistret.

 

Och till Dig som rapporterat till SVALAN - meddela gärna detta till Mats Eriksson, mke.eriksson@swipnet.se eller tel. 031-94 87 91, för avstämning och kontroll så att vi inte missat Dina rapporter.

 

Mats Eriksson

 

Årsavgiften för 2004

 

Årsavgiften för år 2004 är oförändrad, 100 kr, och frivilligt att betala för dem som har rapporterat om lommar för år 2003. Som kriterium för medlemskap gäller alltså betald årsavgift eller att man rapporterat under närmast föregående år - men naturligtvis helt fritt att göra både och. - Årsavgiften betalas in på postgiro 123 14 65-4, och var noga med ange namn och adress på inbetalningskortet.

 

Vi har några inbetalningar för 2003, utan uppgift om namn eller adress - om Du tror Dig vara en av dessa - hör av dig till Mats Eriksson, mke.eriksson@swipnet.se, tel. 031-94 87 91, så skall vi rätta till detta.

 

Totalt hade LOM-föreningen vid årsskiftet 121 medlemmar, som betalt årsavgiften för 2003 och/eller rapporterat. MÅNGA TACK för uppslutningen. Naturligtvis hoppas vi på fortsatt medverkan och förtroende.

 

Samtidigt vill vi meddela att detta är sista utskicket av LOM-Hört m.m. till de personer som inte har vare sig betalt medlemsavgift för 2003, eller medverkat med rapporter från förra året.

 

Fåglar från Malå på nätet

 

Leif Bildström, flitig LOM-rapportör i Malå i södra Lappland har också medverkat i arbetet med att ta fram en hemsida om fågelfaunan i området, http://home.swipnet.se/malafaglar. Ett besök rekommenderas av alla som har internet.

 

Storlom och vattenkraft

 

LOM-föreningens kontakter med Småkraftverkens Riksförening har fortsatt under 2003. Bland annat medverkade vi med ett föredrag på föreningens årsmöte, i Trollhättan den 10 maj. De tekniska och ekonomiska möjligheterna att anpassa sjöreglering och tappning så att man undviker att storlomshäckningar misslyckas diskuterades. Vi undersöker också möjligheterna att stämma av våra uppgifter om storlomssjöar med de sjöar som småkraftverksföreningens medlemmar förfogar över.

 

Mats Eriksson

 

Båvens storlommar

 

I aprilutskicket av LOM-Hört berättade vi om översynen av den s.k. Båvenplanen som från 1980, och arbetet med att ta fram en bevarandeplan för sjön.

 

Sommaren 2003 genomfördes en inventering av bland annat storlomsbeståndet. Det preliminära resultatet pekar på 81 stationära par, dvs. på samma nivå eller en svag ökning jämfört med tidigare inventeringar 1983 och 1994. Således finns drygt 1% av det svenska storlomsbeståndet i Båven, dvs. att sjön måste beaktas som av nationell och europeisk betydelse i naturvårdsplaneringen. Ungproduktionen beräknades till 0,44 ungar per par.

 

Leif Carlsson, från Föreningen Sörmlands Ornitologer (och regelbunden LOM-rapportör) har medverkat i arbetet med att organisera inventeringarna. LOM-föreningen medverkade (genom Mats) vid ett uppföljningsmöte i Flen, den 20 januari.

 

Mats Eriksson

 

Artiklar om lommar

 

En sammanställning av artiklar och notiser om lommar i olika lokala och regionala fågeltidsskrifter finns nu utlagda på LOM-föreningens hemsida. Täckningen är bäst för de senaste åren, men referenser för enstaka artiklar från 1970-talet och framåt finns med.

 

Är du intresserad av någon av artiklarna, och inte kan få tag på den på annat sätt, kontakta Mats Eriksson för en kopia, mot självkostnadspris.

 

Och om du finner att artiklar saknas, kontakta Håkan Lindblom, som håller listan uppdaterad.

 

Vattenskotrar

 

Under våren 2003 reagerade, EU-kommissionen mot det svenska förbudet mot vattenskotrar, efter en anmälan om s.k. handelshinder. Föreningen har tagit del av den officiella skriftväxlingen mellan EU-kommissionen och Miljödepartementet, och har bland annat noterat att i den mån miljöaspekter överhuvudtaget har beaktats i Kommissionens utlåtande, så har det enbart handlat om buller och avgasar. Det är vidare anmärkningsvärt att EU-kommissionen inte har beaktat sina egna naturvårdsdirektiv, dvs. de s.k. Fågel- och Habitatdirektiven, trots att de är tillämpliga i det här fallet. LOM-föreningen har tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening yttrat sig i en skrivelse till Miljödepartementet (9 januari 2004), och bland annat argumenterat för att ett generellt förbud mot trafik med vattenskotrar ligger i linje med den nationella tillämpningen av Fågeldirektivet. Vi följer ärendets fortsatta utveckling.

 

Mats Eriksson

 

Min första vitnäbbade islom

 

Den 8 oktober fick jag uppleva min första vitnäbbade islom. Till saken hör att vi bott större delen av året på Ölands östra sida, strax norr om Stenåsa. På morgonen hade vi bestämt oss för att åka söderut, till Näsby, för att titta på prärielöparen. Den amerikanska vadaren hade uppehållit sig en längre tid i området. Visserligen hade jag sett den för ett par år sedan nere på Getterön, men då var avståndet till fågeln säkert 400-500 meter. Nu hade jag tänkt mig en "njutobs" på fågeln. När det bara återstod några kilometer till den utlarmade platsen för prärielöparen kommer ett nytt larm - VITNÄBBAD ISLOM - Plats: Kapelludden, 70 km i motsatt riktning!

 

Givetvis vänder vi om och kör norrut. Efter en knapp timmes körning är vi framme vid Kapelludden. Där ligger den!!!!!! - Bara 200 meter från stranden - vilken OBS - vilken FÅGEL - en adult fågel i vinterdräkt. Det som imponerade mest var storleken - en enorm fågel - för att inte tala om näbben!

 

Owe Arnoldsson

 

Dina egna LOM-upplevelser

 

Du är VÄLKOMMEN att förmedla dina egna upplevelser och funderingarna från LOM- och fågelmarkerna, vare sig det gäller "drag" på islommar eller mer finstämda upplevelser vid våra storlomssjöar och smålomstjärnar - eller kanske ett massträck av lommar vid Hallands- eller Gotlandskusten en tidig majmorgon……

 

Sänd in dina bidrag via "postverkspost" eller e-post till Mats Eriksson.

 

 

LOM-Föreningens styrelse

 

·         Owe Arnoldsson (ordf.), Arnåsholm, 330 26 Burseryd; tel. 0371-521 00, 0485-441 15, owe_arn@hotmail.com

·         Jenny Pleym (sekr), Borås, 033-35 30 13, Jenny.Pleym@boras.se

·         Karen Lund (kassör), Oxtorgsgatan 12 D, 575 38 Eksjö, tel. 0381-140 11 (kväll), 0381-355 56 (dag)

·         Mats Eriksson, Tommered 6483, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, 070-609 94 33, mke.eriksson@swipnet.se

·         Mikael Hake, Basungatan 22, 42120 Västra Frölunda, 031-47 13 68, 070-646 48 71, mikael.hake@nvb.slu.se

·         Peter Lindberg, Zoologiska inst., Box 463, 405 30 Göteborg; tel. 031-773 36 42, 070-209 23 15, peter.lindberg@zool.gu.se

·         Håkan Lindblom, Lillsjövägen 4, 913 32 Holmsund; tel. 090-405 40 (hem), 090-18 42 91 (arbete), h_lindblom@hem.utfors.se