LOM-Hört nr 20

April 2004, årg. 11

Red: Mats Eriksson m fl.

hemsida: http://hem.passagen.se/projekt.lom.

 

 


Ordföranden har ordet.....

 


 


Med det här numret av LOM-Hört vill jag önska Er Alla VÄLKOMNA till årets inventeringar och ännu en LOM-säsong.

 

Under de senaste åren har ganska exakt 100 medlemmar medverkat med rapporter om stor- eller smålommar på tänkbara häckningsplatser. Tillsammans har vi täckt upp ungefär 15 % av landets smålomspar och 5 % av storlomsparen. Vi går nu in vår elfte inventeringssäsong, sedan Projekt LOM startade sin verksamhet 1994.

 

Inventeringsmaterialet börjar nu bli av sådan omfattning att man kan börja fundera över mer storskaliga utvärderingar. Bristfaktorn är kanske snarare tid och möjlighet att genomföra detta arbete.

 

Men kan naturligtvis ställa sig frågan om det meningsfulla med att återupprepa samma inventeringsarbete år efter år. Är inte 10 år tillräckligt? Det finns flera aspekter på den frågan. En är att lommarna är långlivade fåglar, en livslängd på 20 år är kanske mer regel än undantag. Så det tar tid innan man med större säkerhet kan uttala sig om trender och förändringar. I ett bredare perspektiv så kan man gång på gång konstatera det stora värdet av långsiktiga inventerings- och observationsserier i miljöarbetet generellt - vare sig gäller numerären hos några fågelarter, kväveläckaget från jordbruksmark, pH-värdet i regnvatten eller något annat.

 

Under de senaste åren, 2000-2003, har inventeringsinsatsen legat på ungefär en och samma nivå, men den är lägre än under den första femårsperioden under slutet av 1990-talet. Och rapporteringen är helt avhängig av de årliga insatserna av en kärntrupp på ungefär 50 medlemmar, varav flera har rapporterat alla de tio första åren. Så uppmaningen från tidigare år att försöka engagera nya rapportörer förtjänar att upprepas.

 

I och med årsmötet, den 24 april, lämnar Mikael Hake sitt uppdrag. Jag vill TACKA Mikael för hans insatser, och samtidigt hälsa Henrick Blank VÄLKOMMEN. Vi skall väl övertala Henrick att presentera sig själv lite närmare i ett kommande nummer. Och för er som funderar på att besöka årsmötet - Hornborgasjön, lördagen den 24 april - kolla detaljerna i den bifogade kallelsen.

 

MED EN UPPMANING TILL FORTSATTA INVENTERINGSINSATSER,

 

 OCH EN TILLÖNSKAN OM EN FIN VÅR OCH SOMMAR

 

Owe Arnoldsson

Utskick till kommunekologer i Västra Götalands län

 

Den 18 februari skickades värvnings-broschyren och ett brev om lommarna i Västra Götaland ut till 43 av länets 49 kommuner. Kustkommunerna Lysekil, Orust, Sotenäs, Tjörn och Öckerö fick inget brev eftersom det inte finns häckande lommar där.

 

Hittills har sex kommunekologer svarat och visat intresse för att värva fler lominventerare i sin kommun (Tanum, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Ale och Ulricehamn). De har fått en tabell med storlomssjöarna i sin kommun och tips om hur man kan hitta fler sjöar med häckande storlom. När det gäller smålom hänvisas de till Mats, som avgör från fall till fall om information kan gå ut.

 

Två privatpersoner har också hört av sig. Båda var ornitologer och intresserade av att värva fler inventerare eller inventera själva.

 

Den 25 februari ringde Radio Skaraborg upp och ville ha ett inslag om utskicket och om lommarna i Västra Götaland i radion. De ställde bra frågor och spelade upp storlomsrop i bakgrunden. Till hösten kommer de att kontakta oss sig igen för att höra om vi fick tag i några nya inventerare i Skaraborg.

 

Jenny Pleym

 

VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar

 

Med det här utskicket bifogas bland annat inventeringsblanketter och handledning inför årets inventeringar. Materialet kan även hämtas hemma via föreningens hemsida.

 

En förändring inför årets inventeringar är att alla rapporter skickas till Mats Eriksson. Peter är tyvärr fortfarande långtidssjukskriven, så han utgår åtminstone tills vidare som rapportmottagare.

 

VÄLKOMMEN TILL LOMSJÖARNA OCH ÅRETS INVENTERINGAR!

 

 

Årsmötet 2004

 

Årets årsmöte äger rum vid Hornborgasjön, lördagen den 24 april, med sedvanliga och stadgeenliga förhandlingar (se separat kallelse). Vill Du deltaga vid årsmötet, meddela helst detta i förväg, och senast måndag 19 april, till Owe Arnoldsson; tel. 0371-521 00 eller 0485-441 15; e-post owe_arn@hotmail.com (för att underlätta de praktiska arrangemangen med lokal, fika m.m.)

 

Årsavgiften för 2004

 

Årsavgiften för år 2004 är oförändrad, 100 kr, och frivilligt att betala för dem som har rapporterat om lommar för år 2003. Som kriterium för medlemskap gäller alltså betald årsavgift eller att man rapporterat under närmast föregående år - men naturligtvis helt fritt att göra både och. - Årsavgiften betalas in på postgiro 123 14 65-4, och var noga med ange namn och adress på inbetalningskortet.

 

Detta är sista utskicket av LOM-Hört m.m. till de personer som inte har vare sig betalt medlemsavgift för 2003, eller medverkat med rapporter från förra året.

 

LOM-Föreningens styrelse

 

·         Owe Arnoldsson (ordf.), Arnåsholm, 330 26 Burseryd; tel. 0371-521 00, 0485-441 15, owe_arn@hotmail.com

·         Jenny Pleym (sekr), Borås, 033-35 30 13, Jenny.Pleym@boras.se

·         Karen Lund (kassör), Oxtorgsgatan 12 D, 575 38 Eksjö, tel. 0381-140 11 (kväll), 0381-355 56 (dag)

·         Mats Eriksson, Tommered 6483, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, 070-609 94 33, mke.eriksson@swipnet.se

·         Mikael Hake, Basungatan 22, 42120 Västra Frölunda, 031-47 13 68, 070-646 48 71, mikael.hake@nvb.slu.se

·         Peter Lindberg, Zoologiska inst., Box 463, 405 30 Göteborg; tel. 031-773 36 42, 070-209 23 15, peter.lindberg@zool.gu.se

·         Håkan Lindblom, Lillsjövägen 4, 913 32 Holmsund; tel. 090-405 40 (hem), 090-18 42 91 (arbete), h_lindblom@hem.utfors.se